فراورده‌های گوشتی‌، سوسیس و کالباس

1. سیستم تمام اتوماتیک هضم و تقطیر
2. سوکسله اتوماتیک و دستی
3. دستگاه تعیین میزان فیبر خام اتوماتیک و دستی
4. بمب کالریمتر
5. واتر اکتیویته
6. کروماتوگراف مایع با کارایی بالا HPLC
7. کروماتوگراف گازی GC
8. جذب اتمی (Atomic Absorption)
9. آب مقطر‌گیری یکبار تقطیر
10. آب مقطر‌گیری دوبار تقطیر