تجهیزات و لوازم آزمایشگاهی هیدرولوژی و هواشناسی

1. انواع عمق‌یاب، کف‌یاب و سطح‌یاب
2. مولینه
3. میکرومولینه
4. اشل مدرج
5. نمونه‌بردار بار رسوب کف
6. نمونه‌بردار بار رسوب معلق
7. دما‌سنجآب
8. جعبه نمونه‌‌بردار آب
9. انواع ایستگاه هواشناسی با سنسورهای (سرعت – جهت – فشار – دما – تبخیر – باران – تشعشع و… )
10. دما‌سنج و رطوبت‌سنج (ترمومتر) (هیدرومتر)
11. فشار سنج هوا
12. باد‌سنج
13. تشعشع‌سنج
14. تست نقطه شبنم
15. باران‌سنج
16. تشتک تبخیر
17. فلوم
18. ترموگراف
19. ترموهیدروگراف