برچسب- کاغذ فیلتر آزمایشگاهی

کاغذ فیلتر | کاغذ صافی آزمایشگاهی

کاغذ فیلتر

در تمام مراحل مختلف کروماتوگرافی، کاغذ فیلتر آزمایشگاهی نقش مهمی در فرآیندهای جداسازی و تصفیه برعهده دارد. این محصولات فیلتراسیون در فیلتر کردن حلال، تجزیه سلولز و همچنین تعدادی از کاربردهای صنعتی بسیار مفید هستند. و باید برای هر آزمایش یا فرآیند صنعتی که شامل جدایی و تصفیه باشد، وجود داشته باشد. محصولات تصفیه فراتر از تنها یک کاغذ فیلتر آزمایشگاهی برای مقاصد مختلف در انواع متفاوت عرضه می شوند. هر نوع کاغذ فیلتر آزمایشگاهی ظرفیت های مختلف، و سطوح [...]